12
OCT
2015

Lege 225/24.07.2015 – Contributii de asigurari sociale de sanatate

LEGE Nr. 225 din 24 iulie 2015
privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de
persoane fizice
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 28 iulie 2015
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
(1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie
2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului
nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin
Legea nr. 178/2015, de către următoarele categorii de persoane fizice:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost
elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni
de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate
salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului.
Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente,
venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste
venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
c) soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei
persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit
în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor
drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada
anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru veniturile acordate în baza acestor legi sau, după caz, pentru venitul bază de
calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr.
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri
pentru care s-a datorat contribuţia;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariu de bază
minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat
contribuţia;
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de
salariul de bază minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat
contribuţia;
g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat
contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de
calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 296^32 din Legea nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea încadrării în condiţiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista
persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică
din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Structura informaţiilor şi
periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(3) Persoanele fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) şi nu beneficiază de anularea,
din oficiu, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1), vor prezenta organului
fiscal competent documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuţiei,
eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate potrivit
prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), anularea contribuţiei se efectuează prin depunerea unei
cereri, de către persoana fizică, la organul fiscal competent, la care se anexează documentul
eliberat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate.
Prevederile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
(5) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis
şi comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate, acesta emite şi comunică, din oficiu, decizie de anulare a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, chiar dacă împotriva deciziei de impunere s-au exercitat ori nu căi de
atac.
(6) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis,
dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a fost stabilit cuantumul contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar contribuţia se scade din
evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.
(7) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent nu a
emis decizia de impunere prin care să stabilească cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, acesta nu mai emite nicio decizie.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care au efectuat plata contribuţiilor pentru care
prezenta lege prevede anularea, au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
aplicabile în mod corespunzător.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi
ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 24 iulie 2015.
Nr. 225.

Leave a Reply

*

captcha *